Følg oss på facebook!

Logg inn

SANGER

Diverse sanger for Wesselengens Bataljon

Wesselengens Bataljons March. (1933)

Komponert av Andreas Kaarstad

Tekst av Sverre Andersen.

Presenter, Wesselengsgutt!

For vort kjære gamle merke.

Silkeflaget gjør os sterke.

Naar vi samles under den.

Da er alle sorger borte

brystet svumler op av fryd.

% Slaa en ring og lytt saa efter trommers lyd.%

 

Vi maa ei gaa oss trett.

Husk det gjelder korpsets ære.

Vi maa stadig eksersere.

Før vi frem til maalet naar.

Fylk jer sammen Wesselengsgutter.

Lat vi hevde korpsets sak

% Alle maa for Bataljonen ta et tak.%


Landtursang

 

(skrevet 1906 av Sigurd Nagel).

 

Mel.: Høie nord.


Fremad frem, alle mand!

Fremad under samlingsmerke.

Lat os vise vi er stærke,

at vi sammen samles kan.

Fremad frem, I Wesselengsgutter!

La os vise hvad vi kan.

La os se der væk ei smutter nogen mand.

 

Fremad frem! ut paa tur,

fremad henimot „Alvøen”,

fremad over blanke sjøen,

bort fra byen vi nu flyr.

Se naturen mod os smiler,

vinker til os „Kom her ut” !

Glad i sind vi fremad iler paa dens bud.

 

Fremad, frem! Med musik.

under sangens glade toner.

Vi som andre bataljoner

følger somrens glade skik

tager os en tur paa landet

vil os more alt vi kan

tager os et bad i vannet alle mand.

 

Længe nok vintren har,

holdt os inden kvalme byen,

nu vi skuer op mod skyen

og en rask beslutning tar.

La det regne ned i strømme

solen skinne om den vil.

Vore tanker ømme høre korpset til.

 

 

 

 

 

For flaget 1896—1906

 

(skrevet av Sigurd Nagel 1906).

 

Mel: For Norge, kjæmpers fødeland.


Vær velmødt alle her idag

I Wesselengens gutter.

Idag vi hedre vil vort flag

og derfor krets vi slutter.

Vær velmødt her som „Fanevakt”

til værn om flaget uforsagt

det med sin sterke samlingsmakt

os trofast sammen knytter.

 

I ti aar — Du os baaret har

alt frem til held og lykke.

Ja, mange tunge tak du bar,

derfor vi vil dig smyhke.

Med heder kranser vi nu dig,

og haaper at vor fremtid ei

maa blive skammens dunkle vei,

som vil os nedad trykke.

 

 

 

„TiI Chefen”

 

(skrevet 1906 av Sigurd Nagel).

 

Mel.: Norges høitidsstund.

 


Høit „Hurra” og lenge „leve”

vi utbringe vil idag

for vor „chef” den staute gjæve

som kun stred for korpsets sak.

Aldrig saa vi nogen stræve

saa for korpset, det vi vet.

Derfor et „Hurra” et ,,Leve”

for vor gode „chef” Hans Tvedt.

 

Tag vor tak om den er ringe

tag den som et hederstegn.

Ti du kan os fremad bringe

under ærens stolte hegn.

Gi du ennu maa staa lenge

som vor „chef” vor førstemand

da vi nok skal gjennem sprænge,

staa som først blandt korps av rang.

 

 

 

„For Bataljonen”

 

(skrevet i 1907 av Sigurd Nagel).

 

Mel.: Norges høitidsstund.


Fylk jer sammen Wesl'engsgutter,

prøv at løfte høit vort flag!

Lad os se en flok rekrutter

bære fremad korpsets sag.

Lad vort gode ry ei tabes

lad os alle hjælpe til,

lad vort korps som mønster skabes

for de korps som fremad vil.

 

Husk, at vi fra ældre tider

altid hævdet har vor ret:

og vor vælde fremad glider

omend ikke altid let.

Derfor maa vi, stadig virke,

maa ei sløves, ei gaa træt.

Lad vor tanke være ,,Virke”.

Gavnet har vi før jo set.

 

Se vi skuer gyldne dage,

vi har længe dem jo set

Bad os stadig fremad drage

lad os aldrig slaa retræt.

Lad os altid fremad ile,

Seiren er snart ved vor fod.

Da vi kan os trygt uthvile

husk, først da er hvilen god!

 

Saa en tak vi fremad bringer

her til hver som hjalp os frem;

Omend takken fattigt klinger

husk det velment er for Dem.

Lad os saa i tanken bære

Korpsets vel og fremad åra.

Lad os saa til Korpets ære

raabe her et høit „Hurra”.

 

 

 

„Til chefen”

 

(skrevet 1911 av Sigurd Nagel)

 

Mel.: Mens Nordhavet bruser.


Idag vor chef vi ære vil

som tak for sit trofaste virke

Ja al sin ævne han satte til

han vilde ei tøve og lirke.

For Korpsets fremgang han stred med magt

hans „arbeid” var præget av ro og takt.

 

Vi husker dig „Wissnæs” fra tidligste dag

du kom med geværet paa skulder.

Nu staar du her som vor chef idag

du blev det foruden no' bulder.

Dit stræv for korpset var altid bra derfor vi raaber

for dig: „Hurra”.

 

 

 

„Til ære for vort gamle flag”

 

(Skrevet 1912 av Sigurd Nagel).

 

Mel.: For Norge, Kjæmpers Fødeland.


Nu møter atter mandstærk frem

de gode Wes'lengs gutter.

Det er en høitdsstund for dem

naar de sig sammenslutter

til stor og trofast fanevagt,

til værn om Bataljonens magt,

til kamp for hvad de før har bragt,

som er til Flagets ære.

 

Naar vi idag er festlig stemt,

saa bør dog ei i glæden

vort kjære gamle flag bli glemt

men faa sin del af æren.

Lad sangens toner runge vidt

mens gamle flaget vaier frit,

det flag som jo er dit og mit

og altid vort vil være.

 

En tak vi nu frembære vil

til dig vor kjære fane,

Et „Leve” og vi føier til.

Thi den har veien banet.

Ja veien frem hvor baunens baal

op lyser stærkt vort æres maal,

naar blot vi alle staar som staal

at ingen pladsen rane.

 

En tak vi og frembære maa

til Dere ældre karer,

som lod os dette Raget faa

da vi var smaa soldater.

Og naar nu sløret falder af

og viser os vort nye flag,

modtag vor tak, I som os gav

det flag som skal os samle.

 

 

„Til det nye flags ære”

 

(skrevet av Sigurd Nagel 1912).

 

Mel.: Høie Nord.

Fold saa ud. Flaget stolt.

Fold dig ud vott samlingsmerke,

gjør de veike viljer stærke,

saa blir korpsets ære holdt,

Lad saa flaget rolig vifte

nu i maidags friske vind.

Derveå bringes vaarluft i de unge sind.

 

Fold dig ud. Stolte flag.

Vift åig inå i alles tanke,

faa de unges bryst at banke

af begeistring her i dag.

Derved du os sammen kalder

frem til kamp for korpsets sag.

Og vort samlingsmerke blir vort nye flag.

 

Stævn nu frem. Hold kun ud.

Stævn nu frem i Wes'lengsgutter.

Hvis du kreds om flaget slutter

paa din førers første bud.

Hvis I ærlig sammen holder,

staar som trofast fanevagt.

Seirens maal da kræver kun den halve magt.

 

Høitidsstunden her i dag.

Ead den bli vort stolte minde,

saa vi kraft deri kan finde

naar vi stævner frem til slag.

Det vil bli en tak til alle

som har stridt for denne sag.

Derfor nu et længe leve for vort flag.

 


„For Bataljonen”

 

(skrevet 1914 av Sverre Nielsen)

 

Mel.: Frithjofs Vikingebalk.

 

Har du følt hvor det røres, det svulmer dit bryst

naar paa Wesseleng vi mønstring skal ha?

Du for korpset vil øve den tapreste dyst,

som en Wesselengsgut vise dig bra.


Hvor i stemning du bliver til trommernes lyd

hvordan banker dit hjerte i fryd,

Naar med vaiende faner og klingende spil

tændes op en begeistringens ild.

 

Som en Wesselengsgut god traakker du under fot

alle haansord, hvad er dig imot.

Du skal vise forsandt hver en kvinde og mand,

at for korpset du skal holde stand.

 

Vi skal ei blive mut, om ikveld det er slut, s

amles skal vi igjen næste aar.

Efter vinterens strid kommer straalende blid

nok en gang denne herlige vaar.

 „For Fanerne”

 

(skrevet i 1914 av Sverre Nielsen)

 

Mel.: Paa Eidsvold stander.

 

De gamle faner som vaier sløvt

i somrens svale vinde,

vi ære vil og gi honnør,

ti de sin saga finde.

Der var en tid da hver især

har ført os frem mot maalet,

som viser hvad idag vi er,

hvor langt vi nu er naaet.

 

Dragon paa røde silkeduk,

det er vort samlingsmerke,

naar den sig folder for vinden ut

vi inspirert blir sterke.

Og Wesselengens sønner vil

saa længe flaget vaier

arbeide, og sig slutte til

de gamle Wesselengsfaner.

 

Før vi på landtur nu skal dra

skal over Wesseleng runge

et kraftig leve og et hurra

vi alle som en tunge

skal rope slik, at man forstaar

det er en flok rekrutter,

som under silkeflaget gaar

som kjække Wesselengsgutter.

 

 

„Landtursang”

 

Mel.: Høie Norå.

 

(skrevet 1914 av Sverre Nielsen).


Fremad march, Wesselengsgut

hør din løitnant kommanderer

nu still op og så marscherer

vi mot kaien saa ombord.

Snart vi ut ad fjorden glider

i den vakre morgenstund

mens naturen hviler i sit sommerskrud.

 

Fremad march Wesselengsgut

fremad ut av byens gater

vi dem gladelig forlater

for paa landtur nu at dra

vi skal ut oss riktig morre

ingen sure alle glad.

Et hurra og leve denne landtursdag.

 

 

 

,,Tak fra chefen”

 

(skrevet 1915 av Sverre Nielsen).


Saa farvel da Wesselengsgutter,

tak for alle disse aar,

nu i aften da jeg slutter

mange fagre lyse minder raar.

Fra de kjære gamle dage

fra, som soldat jeg ser tilbake,

til jeg nu som chef i aften

maa jeg si farvel og gaa.

 

Aldrig mer jeg nu skal bære

Wesselengens uniform

ei jeg mer skal ha den ære

sablen svinge som tilforn.

Med min ringe tak jeg raaper

leve korpset, og jeg haaper

alle Wesselengsgutter er da

med mig om et langt hurra.

 

 

„Fanesang”

 

(skrevet 1925 av Ingvald Dahl).

 

Mel.: For Norge, kjæmpers fødeland.


Vai frit fra stangen du vort flag:

Fold ut vort samlingsmerke!

Vai frit i somrens lyse dag

med ået som gjør os sterke.

Vai over korpset enighet,

som vi fra gamle dage vet

os styrke gav saa frem vi skred,

og løftet stolt vort merke!

 

Da samler trofast rundt om dig

den nye slægts rekrutter,

og takfast følger de din vei

og ring om åig åe slutter.

Paa denne store festens dag

du hilses du vort kjære flag

med varme følte hjerteslag

av Wesselengens gutter !

 

Med freidig sind vi atter staar

om dig vor vakre fane;

med dig i spidsen stolt vi gaar

mot hemtids nye bane.

Idag vi vandrer mot det fri

til Loddefjorden stevner vi

og fuld av fryd vi stemmer i:

Hurra for dig vor fane!

 

 

 

 

„Mønstring på Wesselengen”.

 


Det er i april. En vårblid dag,

og med snev av den kommende sommer.

I luften klinger trompeten og trommeslag.

Man stanser og lytter: ,'Hvad er dette forslag?

Denne taktfaste marsj og de vaiende flagg?"

„Det er Wesselengens Bataljons stiftelsesdag.

Det er 60års-jubilanten som kommer".

 

Det er „Wesselengens sønner" som feirer sin dag.

Hør musikkens forlokkende toner.

Se de gamle, aktverdige, tradisjonsrike flagg.

De som manet til samling om felles sak.

De som alltid vil minne oss som lever idag

om tiden, fra korpsets stiftelsesdag

inntil nu og til tider som kommer.

 

Vi rankes i ryggen. Vi sløres i blikk.

Vi vekkes av herlige minner

om guttekorpsdager i tiden som gikk

da vi selv på Wesselengen marsjerte slik.

Vi føler oss mektig. Vi føler oss rik.

Med tindrende øine og tause nikk

følges korpset i gater og svinger.